Έκδοση Πιστοποιητικού για servers του Πανεπιστημίου

Για την έκδοση πιστοποιητικού επικοινωνήστε με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (noc@aueb.gr, 210 8203900).

Last updated: 19 June 2020