Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) λειτουργεί ως αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η λειτουργία της εποπτεύεται από τον Έφορο Βιβλιοθήκης  ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ και ορίζεται από τη Σύγκλητο με τριετή θητεία και την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.

Ο ρόλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι πρωτίστως να λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας ανάμεσα στη ΒΚΠ και την ακαδημαϊκή κοινότητα έτσι ώστε η βιβλιοθήκη να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αποτελείται από τον πρόεδρό της που είναι ο Έφορος Βιβλιοθήκης, έναν εκπρόσωπο μέλος ΔΕΠ από κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου τον οποίο ορίζουν τα τμήματα σε ΓΣ τους, έναν εκπρόσωπο προπτυχιακών και έναν εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι προτείνονται από τους αντίστοιχους συλλόγους, καθώς και τον Αν. Προϊστάμενο της ΒΚΠ ο οποίος συμμετέχει ως εισηγητής. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι:

Έφορος Βιβλιοθήκης & Πρόεδρος της Επιτροπής: Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης 

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών: Παντελής Καμμάς

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας: Σπανός Ιωάννης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: Σιουγλέ Γεωργία

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας: Γαλανάκη Ελεάννα

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Ανδριάννα Βλάχου

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων: Εμμανουέλα Τρούλη

Τμήμα Πληροφορικής: Βασσάλος Παρασκευάς

Τμήμα Στατιστικής: Δεμίρης Νικόλαος

Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών: Πετράκου Βασιλική

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών: δεν έχει ορισθεί