Ισότητα των Φύλων

Η Ισότητα των Φύλων στο ΟΠΑ 

 

Η προώθηση της Ισότητας των Φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί σημαντική διάσταση της Κοινωνικής Ευθύνης του Πανεπιστημίου. Οι δράσεις και οι δομές για την Ισότητα των Φύλων που διαθέτει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής του κοινότητας για την εξέχουσα σημασία της και στην πλήρη ενσωμάτωση της Ισότητας των Φύλων στις λειτουργίες του Πανεπιστημίου. Μέσω αυτών των δομών και δράσεων, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιδιώκει την περαιτέρω βελτίωση του ήδη υψηλού επιπέδου του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, την δημιουργία πρόσθετων ερευνητικών ευκαιριών και, εν τέλει, την πλήρη εμπέδωση κουλτούρας ισότητας και ισοτιμίας στο Ίδρυμα.

Σας προσκαλώ να ενημερωθείτε για τις δομές και δράσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Ισότητα των Φύλων.

 

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης

 

Η Ισότητα των Φύλων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εντάσσεται στο πλαίσιο του Στόχου 5 «Ισότητα των Φύλων» εκ των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Το ΟΠΑ διαθέτει τις ακόλουθες δομές και υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην πανεπιστημιακή κοινότητά και την ενσωμάτωσή της στην κουλτούρα και τις διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας του ΟΠΑ.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) του ΟΠΑ λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών καιΤμημάτων του ΟΠΑ. Η λειτουργία της ΕΙΦΚΔ αποσκοπεί στην προαγωγή της Ισότητας των Φύλων σε όλα τα επίπεδα δομών και δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου με απώτερο σκοπό τη δημιουργία κουλτούρας ισότητας και ισοτιμίας των φύλων. Το έργο της ΕΙΦΚΔ εντάσσεται στο πλαίσιο του Στόχου #5 «Ισότητα των Φύλων», ενός από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μάθετε περισσότερα

 

Το Πρόγραμμα Δράσεων για την Ισότητα των Φύλων (ΠΔΙΦ) αποτελεί το εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ επίσημο κείμενο που περιγράφει τις δράσεις που υλοποιούνται και θα  υλοποιηθούν στο ΟΠΑ για την προαγωγή της ισότητας των φύλων. Το ΠΔΙΦ αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Ισότητας Φύλων του ΟΠΑ με την επιστημονική υποστήριξη του έργου TARGETED-MPI του προγράμματος HORIZON 2020 της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα

 

Το Παρατηρητήριο για την Έμφυλη Ισότητα (ΠΕΙΣ) αποτελεί οργανωσιακή μονάδα του ΟΠΑ η οποία έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΔΙΦ στο ΟΠΑ. Η ίδρυση και η λειτουργία του ΠΕΙΣ αποτελεί δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο ΠΔΙΦ του ΟΠΑ. Επικεφαλής του ΠΕΙΣ είναι η  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κ. Ελένη Αποσπόρη.

Σύντομα κοντά σας

 

Το Project Equality αποτελεί μια από τις οριζόντιες δράσεις του ΠΔΙΦ του ΟΠΑ και περιλαμβάνει την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας του  ΟΠΑ για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στην ισότητα των φύλων όπως  τα έμφυλα στερεότυπα, τη συμπεριληπτική γλώσσα, τα θετικά γυναικεία πρότυπα στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την έμφυλη παρενόχληση.

Μάθετε περισσότερα

 

Το έργο ‘Transparent and Resilient Gender Equality through Integrated Monitoring Planning and Implementation – TARGETED-MPI’ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του έργου είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου η Ελένη Αποσπόρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Το έργο TARGETED-MPI στοχεύει στην προώθηση της κουλτούρας ισότητας των φύλων σε 5 Business and Management Schools και Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή μέσω της ανάπτυξης, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Plans). Η ανάπτυξη του ΠΔΙΦ του ΟΠΑ βασίστηκε στην ερευνητική δραστηριότητα που εκπόνησε η Ομάδα Έργου του ΟΠΑ στο έργο TARGETED-MPI.

Μάθετε περισσότερα

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες και υλικό

 

 

Κώδικας για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης
 

Μάθετε περισσότερα

 

Φόρμα υποβολής αναφοράς/ καταγγελίας
 

 

Μάθετε περισσότερα

 

Οδηγός συμπεριληπτικής γλώσσας και παραδείγματα
 

 

 

Μάθετε περισσότερα

 

 

Πολιτικές Εξισορρόπησης Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής
 

 

Μάθετε περισσότερα

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2024