Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν διεθνούς αναγνώρισης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ώστε να κατέχουν ένα σημαντικό εφόδιο ως επαγγελματίες και επιστήμονες στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Η εξαιρετική φήμη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού, του ερευνητικού και διδακτικού έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ διαθέτουν:

1) Διεθνή Αναγνώριση που αντανακλάται στις υψηλές θέσεις του ΟΠΑ σε λίστες κατάταξης, όπως Times Higher Education, QS, Shanghai (Academic Ranking of World Universities) και Eduniversal αλλά και στην εξέλιξη των αποφοίτων στη διεθνή αγορά εργασίας.

2) Πιστοποιημένη Ποιότητα Σπουδών από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ως αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών στη διδασκαλία και στη σύνδεσή της τόσο με σύγχρονο ερευνητικό έργο όσο και με τις ανάγκες της αγοράς.

3) Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης μέσω των υπηρεσιών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και των δομών υποστήριξης για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

 

 

Κανονισμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

1.  ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
(MSc in International Negotiations)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων καθώς και η ανάπτυξη ευρύτερων γνώσεων σε θέματα διεθνούς οικονομίας και πολιτικής. Σε συνδυασμό με την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων, οι φοιτητές προετοιμάζονται αποτελεσματικά ώστε να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο και να ανταποκρίνονται σε ένα απαιτητικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Περιβάλλον, β) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και γ) Διεθνείς Οργανισμοί. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203642, -697

Email: intneg@aueb.gr

Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/intneg

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3082/27-07-2018 και ΦΕΚ571/11-02-2022 | Κανονισμός: ΦΕΚ6832Β/04-12-2023
Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης | Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2024-2025

2.  ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές
(MSc in Law and Economics in Energy Markets)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να καλύπτουν με επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, ώστε να επιλύουν σύνθετα νομικά και οικονομικά ζητήματα στον τομέα των ενεργειακών αγορών. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης - με πρωταρχικές συνιστώσες τη νομική και οικονομική επιστήμη - και πρακτικής εμπειρίας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας και β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203642, -697

Email: lawecon@aueb.gr

Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/el/lawecon

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3323/10-08-2018 και ΦΕΚ571/11-02-2022 | Κανονισμός: ΦΕΚ6873Β/08-12-2023
Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2024-2025

3.  ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
(MSc in Ιnternational and European Economic Studies)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που απασχολούν τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της επιχειρηματικής, οικονομικής και θεσμικής πραγματικότητας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων και β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203642, -697

Email: inteu@aueb.gr

Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/inteu

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3601/24-08-2018 και ΦΕΚ571/11-02-2022 | Κανονισμός: ΦΕΚ6756Β/01-12-2023
Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης | Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2024-2025

4.  Διατμηματικό ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
(MSc in Finance and Banking)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής κατάρτισης των φοιτητών του στις γνωστικές περιοχές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.  Το Πρόγραμμα εστιάζει στις δύο αυτές περιοχές ως ακολούθως: α) Στο μεν πεδίο της Χρηματοοικονομικής, σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης διαχείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δομής, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών. β) Στο δε πεδίο της Τραπεζικής, σε θέματα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, πιστωτικής πολιτικής και διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους, ρυθμιστικού πλαισίου, νομισματικής πολιτικής και λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών, καθώς και μακροπροληπτικής πολιτικής για κινδύνους ακραίων συνθηκών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων.

Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Οικονομικής Επιστήμης

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203689

Email: secretariat.financeandbanking@aueb.gr

Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/el/financeandbanking 

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3644/27-08-2018ΦΕΚ3513/19-9-2019ΦΕΚ 5969 Β/31-12-2020 και ΦΕΚ 6045 Β/19-10-2023 | Κανονισμός: ΦΕΚ 6529 Β/16-11-2023 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

 

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

5.  ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
(MSc in Applied Economics and Finance)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης οικονομολόγων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση Χρεωγράφων, Παράγωγα, Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Οικονομικά της Κτηματαγοράς, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Τραπεζική Στρατηγική, Οικονομικά της Εργασίας, Χρηματοοικονομική Ιστορία, Διεθνής Οικονομία και Αγορές, Αντιμονοπωλιακή Οικονομική. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους οικονομικών και θετικών επιστημών, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Φοίτηση: Πλήρης 

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203649, -644
Email: post.econ.st@aueb.gr

Ιστότοπος: http://www.dept.aueb.gr/el/appliedeconomics

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ2727/09-07-2018ΦΕΚ3465/13-9-2019  και ΦΕΚ5969/31-12-2020 | Κανονισμός: ΦΕΚ3764Β/03-09-2018ΦΕΚ2174Β/05-06-2020ΦΕΚ6098/31-12-2020 και ΦΕΚ4698/12-10-2021 |Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης 

6.  ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους
(MSc in Business Economics with Analytics)

Το Πρόγραμμα σκοπεύει στην κατάρτιση των οικονομολόγων σε θέματα οικονομικής και στρατηγικής των επιχειρήσεων και των αγορών βάσει των πιο σύγχρονων οικονομετρικών και αναλυτικών μεθόδων κατά τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης όσο και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το Πρόγραμμα είναι: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Επιχειρηματική Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρύθμισης, Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις, Συμπεριφορική Οικονομική, Εμπειρική Βιομηχανική Οργάνωση, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Διεθνή Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση κινδύνου Χρεογράφων, Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Οικονομικές προβλέψεις και προσομοιώσεις, Ποσοτική Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Πιστωτικός κίνδυνος και Τραπεζική, Οικονομικά της καινοτομίας, Ψηφιακή Οικονομία, Εταιρική Διακυβέρνηση και Οικονομικά του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.

Φοίτηση: Πλήρης

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203649, -644

Email: business.econ@aueb.gr

Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/business-economics

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης:  ΦΕΚ2635/30-06-2020 και ΦΕΚ5969/31-12-2020   | Κανονισμός: ΦΕΚ2915/17-07-2020ΦΕΚ6098/31-12-2020 και ΦΕΚ4698/12-10-2021 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης 

7.  Διατμηματικό ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη
(MSc in Economics)

Ο στόχος του Προγράμματος, το οποίο είναι συνέχεια του πρώτου Μεταπτυχιακού Προγράμματος που λειτούργησε στην Ελλάδα (1978), είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στην περιοχή της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: Μακροοικονομική και Μικροοικονομική Θεωρία, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική, Νομισματική και Τραπεζική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Θεωρία Παιγνίων, Διεθνής Οικονομική, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Αποτίμηση Χρεογράφων, Εφαρμοσμένα Μικρο-Οικονομικά, Μαθηματικά Οικονομικά, Οικονο- μικά της Εργασίας, Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομική Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική. Απευθύνεται σε πτυχιούχους οικονομικών και θετικών επιστημών.

Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Φοίτηση: Πλήρης 

Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203617

Email: post.econ@aueb.gr

Ιστότοπος:  https://www.dept.aueb.gr/gradecon

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3071/27-07-2018 , ΦΕΚ6703/23-12-2022ΦΕΚ1352/26-2-2024 | Κανονισμός: ΦΕΚ 6512 Β/15-11-2023 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης 

*O Κανονισμός αναμένεται να επικαιροποιηθεί σύντομα ώστε να συμβαδίζει με την τροποποίηση ίδρυσης που έγινε τον Φεβρουάριο: https://bit.ly/3PhLF1d

 

 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

8.  ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών τα οποία θα μπορούν να συνδυάζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις τους ώστε να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Καινοτομίας, β) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, γ) Ανάλυση και Διαχείριση Δεδομένων, και δ) Επιχειρησιακές Εφαρμογές και Εργαλεία Analytics. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην εκμάθηση εργαλείων και συστημάτων καθώς και στην παρουσίαση μελετών περίπτωσης σε κάθετους τομείς, όπως υγεία, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, δημόσιος τομέας, marketing. Απευθύνεται σε πτυχιούχους Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμημάτων Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Επιστημών ή άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203676

Email: ms-ba@aueb.gr

Ιστότοπος: analytics.aueb.gr/

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ2774/12-07-2018 , ΦΕΚ1517Β/22-04-2020 και ΦΕΚ 5078Β/17-11-2020  | Κανονισμός: ΦΕΚ 6072 Β/19-10-2023 |
Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης | Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2024-2025

9.  ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών, αναλυτών και ερευνητών, ώστε να είναι σε θέση να συνδυάζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα, β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, γ) Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική και δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203685

Εmail: ms-mst@aueb.gr

Ιστότοπος: https://www.dept.aueb.gr/mast

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3323/10-08-2018  και ΦΕΚ3605/06-08-2021 | Κανονισμός: ΦΕΚ 5884 Β/09-10-2023  |  Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

10.  Ε.Π.Μ.Σ. Digital Transformation / Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Digital Transformation / Ψηφιακός Μετασχηματισμός», αποτελεί μία συνεργασία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον Όμιλο Eurobank, ο οποίος αποτελεί τον φορέα Χρηματοδότησης. Το Ε.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία (α) Υπολογιστικές Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρηματική Αναλυτική, (β) Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών συστημάτων και Εφαρμογών, (γ) Διοίκηση Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, (δ) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακή Καινοτομία. To Πρόγραμμα προσφέρεται για φοιτητές πλήρους φοίτησης (2 εξάμηνα μαθημάτων και διπλωματική εργασία/πρακτική άσκηση). Απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κατευθύνσεων θετικών επιστημών, μηχανικών, διοικητικής και οικονομικής επιστήμης καθώς και πληροφορικής.

Φοίτηση: Πλήρους Φοίτησης

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά / Ελληνικά

Τηλέφωνο: 210 8203 685

Εmail: digitaltransformation@aueb.gr 

Ιστότοπος: https://www.dept.aueb.gr/el/digitaltransformation

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ3192Β/05-06-2024 | Προκήρυξη: Κείμενο Προκήρυξης

11.  Διατμηματικό ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές του,ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να σχεδιάζουν πολιτικές που προάγουν την αποτελεσματικότητα και το δημόσιο συμφέρον καθώς και να αναπτύσσουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική και β) Δημόσια Διοίκηση. Απευθύνεται σε πτυχιούχους που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και σε στελέχη άλλων τομέων .

Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203861

Email: ppm@aueb.gr

Ιστότοπος: ppm.aueb.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3071/27-07-2018 και ΦΕΚ3465/13-9-2019 | Κανονισμός: ΦΕΚ3771Β/03-09-2018 και ΦΕΚ3734Β/08-10-2019  |

12.  Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - MBA International)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών, τα οποία θα είναι σε θέση να καθοδηγήσουν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που στελεχώνουν. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοικητική Επιστήμη, β) Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, δ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, ε) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, στ) Οικονομική Επιστήμη και ζ) Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία.Από το 2005 το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs (ΑΜΒΑ) και προσελκύει φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό από περισσότερες από 20 χώρες.

Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203659

Email: imba@aueb.gr

Ιστότοπος: www.imba.aueb.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3841/06-09-2018, ΦΕΚ3465/13-9-2019 , ΦΕΚ2635/30-06-2020 , ΦΕΚ3465/29-07-2021 και ΦΕΚ432/31-01-2023 | Κανονισμός: ΦΕΚ6041/19-10-2023|
Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης |
 Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2024-2025

 

 

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

13.  ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη και β) Διοικητική Συμβουλευτική, ενώ θεσμό αποτελεί η ετήσια εκπαιδευτική εκδρομή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτούς από κορυφαία Business Schools και Πανεπιστήμια, όπως το SDA Bocconi. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203874
Email: msmfull@aueb.gr, msm@aueb.gr

Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203872
Email: msmpart@aueb.gr, msm@aueb.gr

Ιστότοπος: msm.aueb.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ2878/19-07-2018  | Κανονισμός: ΦΕΚ3775Β/03-09-2018 και ΦΕΚ3015Β/21-07-2020  |
Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης | Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2024-2025

14.  Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive Master in Business Administration – Executive MBA)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης στον χώρο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και ανάπτυξη των επαγγελματικών, διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων στους φοιτητές του για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Στρατηγική Διοίκηση, β) Ηγεσία, γ) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, δ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ε) Λογιστική, στ) Διοικητική Μάρκετινγκ, ζ) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και η) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία.Το Πρόγραμμα είναι το πρώτο Executive MBA στην Ελλάδα και από το 2015 είναι πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs (ΑΜΒΑ).

Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203638, 210 8828474

Email: mbaexecutive@aueb.gr

Ιστότοπος: www.executivemba.aueb.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3644/27-08-2018 και ΦΕΚ3513/19-9-2019 και ΦΕΚ3906/14-9-2020  | Κανονισμός: ΦΕΚ 5872 Β/06-10-2023 |
Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης | Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2024-2025

15.  Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων σε τομείς και θεματικές διοίκησης που προετοιμάζουν τους φοιτητές όχι απλά για τη διαχείριση σύγχρονων διοικητικών προκλήσεων, αλλά και για να είναι σε θέση να ηγηθούν των ελληνικών και διεθνών δεδομένων της εποχής. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, γ) Λογιστική, δ) Διοίκηση Μάρκετινγκ, ε) Διοίκηση Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική

Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203615, -618
Email: mbafull@aueb.gr
Ιστότοπος: www.mba.aueb.gr

Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203616
Email: mbapart@aueb.gr
Ιστότοπος: http://www.mba.aueb.gr/

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3929/10-09-2018  | Κανονισμός: ΦΕΚ 5484 Β/15-09-2023 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

16.  Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση της Διοίκησης Επιχειρήσεων ώστε οι φοιτητές του να είναι σε θέση να αναλάβουν υψηλά διοικητικά καθήκοντα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα παρέχει δύο κατευθύνσεις οι οποίες καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα α) Μάνατζμεντ και β) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους κυρίως των θετικών και οικονομικών επιστημών, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολές: Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Tηλέφωνo: 210 8203690

Email: athensmba@aueb.gr, mpsilou@aueb.gr

Ιστότοπος: http://athensmba.aueb.gr/

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3601/24-08-2018  | Κανονισμός: ΦΕΚ 5485 Β/15-09-2023 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης |  Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2024-2025

 

 

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

17.  ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά ειδικευμένων σπουδών στους βασικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η γνώση στους τομείς αυτούς είναι σήμερα, περισσό- τερο από ποτέ, απαραίτητο εφόδιο για την ανέλιξη στην κλίμακα διοικητικής ιεραρχίας των ορ- γανισμών και επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Λογιστική, β) Ελεγκτική, γ) Χρηματοοικονομική, δ) Επενδύσεις και ε) Διαχείριση Κινδύνου. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνα: 210 8203633, -630

Email: master.accfin@aueb.gr

Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/master.accfin

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3071/27-07-2018  και ΦΕΚ2282/10-05-2022 | Κανονισμός: ΦΕΚ 5649 Β/26-09-2023 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2023-24: Κείμενο Προκήρυξης | Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2023-2024 

18.  ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά ειδικευμένων σπουδών στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση εξετάζει τις μεθόδους και πρακτικές που οδηγούν στην βέλτιστη κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών και αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης μίας χώρας για την ευημερία της κοινωνίας και του κοινωνικού κράτους. Η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών πρακτικών και η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών χωρών και οργανισμών έχει επιβάλλει ως γλώσσα διεθνών συναλλαγών και επικοινωνίας την Αγγλική. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους και στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική

Tηλέφωνα: 210 8203856, -630

Email: master.fm@aueb.gr

Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/msc-fm

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3841/06-09-2018  | Κανονισμός: ΦΕΚ 5655 Β/26-09-2023 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2021-22: Κείμενο Προκήρυξης

19.  Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στους τομείς της Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, το πρό- γραμμα πλήρους φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών που σκοπεύουν να εργαστούν στον κλάδο, ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών που επιδιώκουν την απόκτηση γνώσεων στους παραπάνω τομείς, με σκοπό την ανέλιξή τους στα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής αποκατάστασης στη διεθνή αγορά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διεθνής Ναυτιλία, β) Χρηματοοικονομική και γ) Διοίκηση. Απευθύνεται κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά σε αποφοίτους τμημάτων οικονομικών, διοίκησης, χρηματοοικονομικών και θετικών επιστημών, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων.

Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική

Τηλέφωνο: 210 8203696

Email: msc.isfm@aueb.gr

Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/msc-isfm

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3323/10-08-2018  | Κανονισμός: ΦΕΚ 5785 Β/04-10-2023 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2021-22: Κείμενο Προκήρυξης

 

 

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

20.  ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση στελεχών στο πεδίο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Είναι το πρώτο και μόνο μεταπτυχιακό μάρκετινγκ & επικοινωνίας που λειτουργεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο από το 1998, διαθέτοντας ευρύτατη αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε: 1) Ελληνόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», 2) Αγγλόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό», και 3) Τμήμα μερικής φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» για στελέχη που συνδυάζουν μεταπτυχιακές σπουδές και εργασία.

Πρόγραμμα Πλήρους και Μερικής φοίτησης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία»
Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τηλέφωνα: 210 8203665, -631
Email: mscftme@aueb.gr

Πρόγραμμα Πλήρους φοίτησης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό»
Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203631
Email: prima@aueb.gr

Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/marketing

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3841/06-09-2018 και ΦΕΚ2245Β/09-05-2022 | Κανονισμός: ΦΕΚ4005Β/17-09-2018ΦΕΚ4919Β/31-12-2019 και ΦΕΚ2245/09-05-2022 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

21.  ΠΜΣ στην Αναλυτική Μάρκετινγκ (MSc in Marketing Analytics)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική Μάρκετινγκ» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της επιστήμης και της αναλυτικής του μάρκετινγκ, το οποίο περιλαμβάνει ποσοτικές αναλύσεις, υποδείγματα, έρευνες και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων στο μάρκετινγκ με ανάλυση ποσοτικών δεδομένων από τη συμπεριφορά των καταναλωτών στο φυσικό ή ψηφιακό περιβάλλον.

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική
Τηλέφωνο: 210 8203665
Email: marketinganalytics@aueb.gr
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/marketinganalytics 

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ5755/B'/10-12-2021  | Κανονισμός: ΦΕΚ1020/B'/4-3-2022  | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

22.  Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανών στελεχών προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τους ανθρώπους στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Το Τμήμα πλήρους φοίτησης εκπαιδεύει τους νέους πτυχιούχους μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων και του προγράμματος πρακτικής άσκησης, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αφορούν στην αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Τμήμα μερικής φοίτησης παρέχει σε στελέχη που ήδη υπηρετούν σε τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε έμπειρους επαγγελματίες που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο αυτό, τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών όπου εργάζονται.

Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνα: 210 8203876, -878

Email: hrmsc_secr@aueb.gr

Ιστότοπος: www.hrm.aueb.gr/

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3082/27-07-2018  | Κανονισμός: ΦΕΚ6697Β/27-11-2023  | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

 

 

Τμήμα Πληροφορικής

23.  ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών (MSc in Computer Science)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη διεξαγωγή έρευνας προ- κειμένου να συνεχίσουν με διδακτορικές σπουδές (στο Τμήμα ή αλλού) ή/και να διεκδικήσουν εργασιακές θέσεις υψηλών απαιτήσεων. Το Πρόγραμμα εστιάζει στις ακόλουθες επιστημονικές πε- ριοχές: α) Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), β) Συστήματα Υπολογιστών (Computer Systems), γ) Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Networks and Telecommunications) και δ) Θεωρητική Πληροφορική (Theoretical Computer Science).

Φοίτηση: Πλήρης

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203646

Email: cs_grad_secr@aueb.gr

Ιστότοπος: grad.cs.aueb.gr/

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ2000/04-06-2018  | Κανονισμός: ΦΕΚ3562Β/22-08-2018 |  Προκήρυξη ακαδ. έτους 2023-24: Κείμενο Προκήρυξης

24.  ΠΜΣ στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (MSc in Information Systems  Development & Security)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών, β) Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα, γ) Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, δ) Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, ε) Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και στ) Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αστυνομικών Ακαδημιών, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική

Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203643
Email: postgrad@aueb.gr

Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203645
Email: olympiamara@aueb.gr 

Iστότοπος: mscis.cs.aueb.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ2394/22-06-2018 ,  ΦΕΚ2635/30-06-2020 και ΦΕΚ873/20-02-2023 | Κανονισμός: ΦΕΚ 6538 Β/16-11-2023 |

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης Πλήρους Φοίτησης | Κείμενο Προκήρυξης Μερικούς Φοίτησης

25.  ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the Humanities)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας και η προετοιμασία για την παραγωγική και ερευνητική συμμετοχή στο γίγνεσθαι της διεπιστημονικής περιοχής που έχει αρχίσει να καθιερώνεται με την ονομασία «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Digital Humanities». Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν ρόλους ερευνητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πόρων και διοίκησης σε έργα με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε πτυχιούχους επιστημών της πληροφορίας.

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203646

Email: digital_humanities@aueb.gr

Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/el/dmh

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3282/08-08-2018 και ΦΕΚ2097/05-06-2019 και ΦΕΚ1084Β/30-03-2020  | Κανονισμός: ΦΕΚ3842Β/06-09-2018 και ΦΕΚ2097/05-06-2019  και ΦΕΚ1084Β/30-03-2020 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2023-24: Κείμενο Προκήρυξης 

26.  Διατμηματικό ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων σε ένα αντικείμενο αιχμής ώστε οι απόφοιτοί του να είναι έτοιμοι να καινοτομήσουν επιχειρηματικά ή να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη διεπιστημονική περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και εστιάζει στη χρήση υπολογιστικών και στατιστικών μεθόδων για τη μελέτη πάσης φύσεως δεδομένων, προς απάντηση επιστημονικών ή επιχειρηματικών ερωτήσεων, ανάπτυξη επεξηγηματικών και προβλεπτικών μοντέλων και πραγματοποίηση αναλύσεων. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν πρωτοποριακά έργα επι- στήμης δεδομένων σε συνεργασία με επιχειρήσεις ως διπλωματική εργασία.Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Στατιστικής

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική

Τηλέφωνο: 2108203860

Email: datascience@aueb.gr

Iστότοπος: datascience.aueb.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ2432/26-06-2018  | Κανονισμός: ΦΕΚ3778Β/03-09-2018 και ΦΕΚ4475Β/11-10-2020 |
Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

27.  Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (MSc in Business Mathematics)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην εφαρμογή των μαθηματι- κών και ποσοτικών τεχνικών σε θέματα που ενδιαφέρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στα πλαίσια της σύγχρονης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας.Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξοικείωση με λιγότερο ποσοτικές πλευρές που είναι σημαντικές στην καθημερινότητα όπως η Λογιστική και οι Θεσμοί της Αγοράς. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Μαθηματικά και β) Ποσοτικές Μέθοδοι όπως εφαρμόζονται στα πεδία της χρηματοοικονομικής, των ασφαλειών και της παραγωγής. Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήματα: Μαθηματικών, Οικονομικών Επιστημών

Φοίτηση: Πλήρης και Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 2108203643

Email: postgrad@aueb.gr

Iστότοπος: map.aueb.gr/content/philosophy/lang/el

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ4173/21-09-2018   και ΦΕΚ2468/10-06-2021 | Κανονισμός: ΦΕΚ4595Β/18-10-2018 και ΦΕΚ5364/07-12-2020 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

 

 

Τμήμα Στατιστικής

28.  ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στους βασικούς τομείς της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπί- ζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Θεωρία Πιθανοτήτων, β) Θεωρία Στατιστικής Συμπερασματολογίας γ) Εφαρμοσμένη Στατιστική, δ) Υπολογιστική Στατιστική και ε) Θεωρία και Εφαρμογές των Στοχαστικών Διαδικασιών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Φοίτηση: Πλήρης

Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική

Τηλέφωνο: 210 8203681, -692

Email: masterst@aueb.gr

Ιστότοπος: https://www.aueb-analytics.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ2394/22-06-2018 και ΦΕΚ 5073Β/17-11-2020 | Κανονισμός: ΦΕΚ 5450 Β/14-09-2023 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

29.  ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους στην ανάλυση δεδομένων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ανάλυση δεδομένων, β) Βιοστατιστική, γ) Υπολογιστική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων (είτε πολυμεταβλητών είτε μεγάλων σε μέγεθος δείγματος) και δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Φοίτηση: Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203681, -692

Email: masterst@aueb.gr

Ιστότοπος: https://www.aueb-analytics.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3082/27-07-2018 και ΦΕΚ 5073Β/17-11-2020 | Κανονισμός: ΦΕΚ 5467 Β/14-09-2023 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

30.  Διατμηματικό ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Στοχαστική και Στατιστική Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικού, Ασφαλιστικού και Αναλογιστικού Κινδύνου β) Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου και γ) Τεχνικές Επιλογής Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Φοίτηση: Μερική

Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική

Τηλέφωνο: 210 8203681, -692

Email: masterst@aueb.gr

Ιστότοπος: https://www.aueb-analytics.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3601/24-08-2018  | Κανονισμός: ΦΕΚ 5451 Β/14-09-2023 | Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25: Κείμενο Προκήρυξης

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2024