Οργάνωση - Λειτουργία - Διοίκηση

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. 

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού. Η οργανωτική μορφή του περιλαμβάνει:


ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις.

Πρύτανης
Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης

Διεύθυνση Γραφείου: Μαράσλειο Μέγαρο (κεντρικό κτήριο), 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203292
E-mail: rector@aueb.gr

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης

Διεύθυνση Γραφείου: Μαράσλειο Μέγαρο (κεντρικό κτήριο), 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203289
E-mail: vicerector-acad@aueb.gr 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης
Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος

Διεύθυνση Γραφείου: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαληνίας 46, 112 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 8203841
E-mail: glekakos@aueb.gr

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος

Διεύθυνση Γραφείου: Μαράσλειο Μέγαρο (κεντρικό κτήριο), 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203269
E-mail: vicerector-econ@aueb.gr 

Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης

Διεύθυνση Γραφείου: Μαράσλειο Μέγαρο (κεντρικό κτήριο), 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203272

E-mail: vicerector-growth@aueb.gr

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΟΠΑ

Τα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι: 

α) το Συμβούλιο Διοίκησης,
β) η Σύγκλητος,
γ) ο Πρύτανης,
δ) οι Αντιπρυτάνεις,
ε) ο Εκτελεστικός Διευθυντής.

Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητές του  ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.

 


ΣΧΟΛΕΣ

Η κάθε Σχολή διαρθρώνεται κατ’ ελάχιστο από δύο (2) Τμήματα, καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών περιοχών και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία και την έρευνα μεταξύ των Τμημάτων της.  Η Σχολή έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας των Τμημάτων και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται από αυτά,  σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από τρεις Σχολές:

1. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

α) Κοσμήτορας
β) Κοσμητεία

 

Οι Κοσμήτορες των Σχολών:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών: Καθηγητής Θωμάς Μούτος
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων: Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας: Καθηγητής Ιωάννης Κωτίδης


ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα αποτελεί τη θεμελιώδη ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος και έχει ως στόχο την προαγωγή ενός συγκεκριμένου πεδίου της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από οκτώ Τμήματα:

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

α) η Συνέλευση
β) το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς
γ) ο Πρόεδρος
δ) ο Αντιπρόεδρος

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων:

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών: Καθηγητής Γεώργιος Οικονομίδης
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Καθηγητής Ευάγγελος Βασιλάτος
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χαλαμανδάρης 
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: Καθηγητής Κωνσταντίνος Ήντουνας
Τμήμα Πληροφορικής: Καθηγήτρια Βασιλική Καλογεράκη
Τμήμα Στατιστικής: Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:

 1. Το Διδακτικό Προσωπικό το οποίο διαρθρώνεται από:

  • Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Τα μέλη Δ.Ε.Π. διακρίνονται σε Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (Καθηγητές), Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές.
  • τους Ομότιμους Καθηγητές
  • τους Επισκέπτες Καθηγητές
  • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).
  • Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π).
  • Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).
  • Τους Επιστημονικούς Συνεργάτες.
  • Τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους 
  • το Επιστημονικό Προσωπικό
  • τους Συμβασιούχους Διδάσκοντες
  • τους Διδάσκοντες με απόσπαση.
 2. Tο Διοικητικό Προσωπικό.

 

Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2024