Προκήρυξη για υποβολή 2ου κύκλου αιτήσεων υποψηφιότητας ΠΜΣ Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, Ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Προκήρυξη για υποβολή 2ου κύκλου αιτήσεων υποψηφιότητας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

(Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, Ακαδημαϊκό έτος 2021-22)

 

Το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πλη­ρο­φορικής του Οικονομι­κού Πα­­­νε­πιστημίου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί από το 1994, α­­­νασχεδιάσθηκε εκ βά­θρων και αναβαθ­μί­στη­κε με σκοπό να ανταποκρίνεται πλήρως στις διαρκώς αυξα­νό­με­νες, ση­με­ρι­νές και μελ­λο­­ντικές, α­νάγκες της έρευνας και της α­γο­ράς εργασίας.

Το νέο ΠΜΣ λειτουργεί από το 2020-21 με νέο πρόγραμμα μα­θη­μά­των, νέα ονομασία και ­νέες εξει­δι­κεύ­­­σεις-κατευθύνσεις αιχμής (ΦΕΚ 2635/τ.Β’/30.06.2020).

Η νέα ονο­μα­σία και οι νέες ε­ξει­δι­κεύσεις που παρέχει το ΠΜΣ είναι:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατεύθυνση Α: Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλί­μα­κας (Intelligent Large-Scale Information Systems Development)

Κατεύθυνση Β: Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών

(Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection)

 

Το αναβαθμισμένο ΠΜΣ αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, εφο­δι­α­­σμέ­νων με θεω­ρη­τικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με πλήρη επάρκεια τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα ασφά­­­λειας, σχε­δι­ασμού, υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακών συ­στη­­μάτων.

Η παρακο­λού­θηση του ΠΜΣ προϋποθέτει καταβολή τελών φοίτησης. Για το α­κα­­δη­­μα­ϊ­­κό έ­­­τος 2021-22 τα τέ­λη φοίτησης ανέρ­χον­ται σε 4.000€ ανά φοι­τη­­τή και κα­­τα­βάλ­λονται τμη­­­μα­­τικά. Υπάρχουν δυνατότητες α­­­παλλαγής διδάκτρων (οικονομικοί λόγοι) ή παροχής υποτροφίας (λόγω αριστείας) σε α­ριθμό δικαιούμενων, με βάση τα εκάστοτε ισχύο­ντα.

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, ηλεκτρονικά, έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής έγ­γρα­φα:

α.   Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται στο https://e-graduate.applications.aueb.gr).

β.   Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

γ.   Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυ­νη δή­λω­ση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή της αίτησής τους γίνεται με την αίρεση από­κτη­σης πτυ­χί­ου μέχρι και την ε­ξε­τα­στι­­κή περίοδο του Σεπτέμβρη 2021.

δ.   Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου (ΔΟΑΤΑΠ), από όσους είναι πτυ­χι­ού­­χοι ΑΕΙ ε­ξω­­τερικού). Η αίτηση προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαι­τού­μενη αν­α­γνώ­­ριση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αί­τηση υπο­ψη­φιότητας.

ε.    Aντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.

στ. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο έντυπο που υπάρχει στην ιστοσε­λί­δα του ΠΜΣ.

ζ.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες του υπο­ψη­φίου και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.

η.   Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής προϋπηρεσίας (προαιρετικά).

θ.   Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία αναφέρονται οι λό­γοι για τους ο­­ποίους ένας υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ΠΜΣ.

ι.    Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). Η κα­λή γνώ­­­ση της γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό First Certificate των Παν­/­μί­­ων Cam­b­rid­ge ή Mic­hi­­­­­gan ή με αντίστοιχο/ισόκυρο πιστοποιητικό γλωσ­σο­μά­θει­ας.

 

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμ­­μα­­τεί­­­­α Με­τα­­­πτυ­χι­­α­κών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευ­τέ­ρα-Πα­­­ρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.643- 645. Αρμόδιες: κα. Άννα Πα­πά­­ζο­γλου και κα. Ολυμπία Μάρα.

 

(Κενά) υποδείγματα συστατικών επιστολών υπάρχουν στην ιστοσελίδα:

http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms

 

Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα:

http://mscis.cs.aueb.gr/el/normal/home

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021

 

 

 

Ο Διευθυντής

του ΠΜΣ στην Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

 

*

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

 

Ο Πρύτανης

 

 

*

 

      Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης

* Οι υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας

ID: 
3066

Τελευταία ενημέρωση: 01-07-2021